Overslaan naar content

Onze Privacy Statement

1.0. Verwerkingsverantwoordelijk.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DPD Nederland B.V. in alle bedrijfsprocessen de verwerkingsverantwoordelijke. Dat houdt in dat wij onder meer bepalen welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we persoonsgegevens verwerken en wat de bewaartermijn is. Daarnaast bepalen wij ook wie er toegang heeft tot de persoonsgegevens.

2.0. Doel verwerking Werving & Selectieprocedure.

Voortvloeiend uit de Werving & Selectieprocedure vindt verwerking van de cv en alle andere relevante persoonsgegevens plaats voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure met als doel te komen tot een beoordeling over de geschiktheid van kandidaat voor een bepaalde vacature. Deze persoonsgegevens zijn door u zelf verstrekt in het kader van de sollicitatie. Hieronder zijn enkele specifieke zaken nader toegelicht. 

Assessment Afhankelijk van de functie kan het uitvoeren van een assessment noodzakelijk zijn. Als dit noodzakelijk is dan is dat vermeld bij de betreffende vacature. De resultaten van het assessment worden altijd eerst aan u verzonden. U heeft vervolgens de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het delen van de resultaten met DPD. Dit kan gevolgen hebben voor uw sollicitatie. 

Referenties Het kan wenselijk zijn om referenties te benaderen zodat wij de geschiktheid voor de functie kunnen beoordelen. U geeft hiervoor toestemming door aan te geven welke referenties wij kunnen benaderen. U kunt u toestemming intrekken door contact op te nemen door middel van de contactgegevens onderaan deze privacy verklaring. Diploma’s Diploma’s worden door ons op echtheid gecontroleerd. Hiervoor kunnen wij contact opnemen met de onderwijsinstellen die de diploma’s heeft afgegeven. 

Diploma’s

Diploma’s worden door ons op echtheid gecontroleerd. Hiervoor kunnen wij contact opnemen met de onderwijsinstellen die de diploma’s heeft afgegeven.

Job Alerts Als je de functie Job Alert inschakelt, wordt jouw e-mailadres gebruikt om je te informeren over actuele vacatures binnen onze groepsmaatschappijen die voldoen aan je zoekcriteria, zoals categorie, locatie.

3.0. Verstrekken van persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden verwerkt. De cv en alle andere relevante persoonsgegevens die vooraf of gedurende de Werving- en Selectieprocedure worden verstrekt door de kandidaat kunnen we verstrekken aan externe HR-adviseurs die DPD Nederland begeleiden bij de sollicitatie procedure. Aan overige derden worden de gegevens niet verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte.

4.0. Beveiliging. 

DPD bewaart de gegevens op beveiligde servers binnen de lokale IT-omgeving en bij eventuele derden. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst op een inbreuk neemt DPD altijd passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. DPD verwacht het bovenstaande ook van de ingeschakelde derde. De borging van de vereisten zal plaatsvinden door het overeenkomen van verwerkersovereenkomsten met alle derden die op schriftelijke instructie van DPD persoonsgegevens verwerken en waarvoor DPD de middelen vaststelt. Tevens wordt met elke medewerker binnen DPD en eventuele derde een geheimhoudingsovereenkomst overeengekomen zodat de privacy van de persoonsgegevens is geborgd. 

5.0. Bewaartermijn.

Binnen het arbeidsrecht en overige wet- en regelgeving bestaan diverse bewaartermijnen. DPD zal echter de persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar (wettelijke) verplichtingen tenzij een andere wettelijke grondslag een langere bewaartermijn vereist. Alle persoonsgegevens worden binnen 1 jaar nadat het selectieproces wordt beëindigd onmiddellijk verwijderd, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn in het geval alsnog een relevante vacature zich binnen 1 jaar voordoet. De persoonsgegevens worden na de bewaartermijn onttrokken uit het proces door verwijdering/vernietiging of anonimisering.

6.0. Inzage in persoonsgegevens. 

Indien je inzage wilt in je persoonsgegevens dan kan je contact opnemen met de afdeling Human Resources. Om je verzoek in behandeling te nemen wil de afdeling HR je schriftelijke verzoek per brief of e-mail ontvangen.

7.0. Rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar.

Ook indien persoonsgegevens niet juist zijn, wil je dat persoonsgegevens worden verwijderd, de verwerking van de persoonsgegevens beperken, gegevens overdragen, of bezwaar maken dan dient het verzoek verzonden te worden aan de afdeling HR.

8.0. Vragen en feedback.

Als je vragen hebt of feedback wilt geven over deze privacy verklaring, dan kan je per brief of per e-mail contact opnemen met:

DPD (Nederland) B.V.  Aan: afdeling Human Resources of afdeling Legal

Westfields 1410 5688 HA Oirschot hr520@dpd.nl of persoonsgegevens@dpd.nl. 

Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@dpd.nl. Mocht je er onverhoopt met ons niet uitkomen kan je een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ Den Haag